Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą MWU DOBREUSG MARCIN WIECHEĆ AGNIESZKA NOCUŃ LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA.
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą MWU DOBREUSG MARCIN WIECHEĆ AGNIESZKA NOCUŃ LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA.
PODSTAWA FUNKCJONOWANIA
 • 2
 1. Podmiot leczniczy (zwany dalej: „MWU DOBREUSG”) działa na podstawie:
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tejże Ustawy (dalej, jako „UoDzL”),
 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
 4. MWU DOBREUSG działa w oparciu o:
 5. umowę spółki MWU DOBREUSG MARCIN WIECHEĆ AGNIESZKA NOCUŃ LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA,
 6. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) przez Wojewodę Małopolskiego – nr księgi rejestrowej 000000193846;
 7. niniejszy Regulamin organizacyjny, stworzony zgodnie z art. 23 i 24 UoDzL.
ZAKRES REGULAMINU
 • 3
Niniejszy regulamin określa:
 1. cele i zadania MWU DOBREUSG,
 2. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości usług,
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 4. miejsce udzielenia świadczeń zdrowotnych,
 5. organizację i zadania jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu,
 6. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
 7. prawa i obowiązki Pacjenta,
 8. wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, ustalonych na postawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 nr 186 z późn. zm.),
 9. sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
CELE I ZADANIA
 • 4
Podstawowym celem MWU DOBREUSG jest organizowanie i wykonywanie działalności leczniczej przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 • 5
Do zadań MWU DOBREUSG w szczególności należą udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki, czyli:
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi Pacjentów,
 2. udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych;
 3. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i położniczej, zgodnie z przyjętymi standardami postępowania,
 4. orzekanie o stanie zdrowia Pacjentów według obowiązujących przepisów prawa,
 5. prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej Pacjenta,
 6. prowadzenie szkoleń.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 • 6
 1. MWU DOBREUSG prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez MWU DOBREUSG obejmuje:
 3. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 4. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 • 7
 1. MWU DOBREUSG udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, pod następującym adresem: ulica Gen. Augusta Fieldorfa-Nila 14/JU3, 31-209 Kraków.
 2. Adres wymieniony w punkcie 1 niniejszego paragrafu jest także adresem siedziby spółki MWU DOBREUSG MARCIN WIECHEĆ AGNIESZKA NOCUŃ LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA .
 3. Dni i godziny pracy określone są szczegółowo w harmonogramie pracy MWU DOBREUSG, który jest dostępny na stronie Internetowej: https://dobreusg.pl/.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO
 • 8
 1. W ramach MWU DOBRE USG została utworzona jedna jednostka lokalna (Zakład Leczniczy) o nazwie CENTRUM DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ MWU DOBREUSG, w ramach której funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna o tej samej nazwie.
 2. Strukturę jednostki organizacyjnej o nazwie CENTRUM DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ MWU DOBREUSG stanowią:
 3. Poradnia położniczo-ginekologiczna,
 4. Poradnia ginekologiczna,
 5. Pracownia USG,
 6. Punkt pobrań krwi,
 7. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM
 • 9
Świadczenia zdrowotne w ramach MWU DOBREUSG udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 • 10
MWU DOBREUSG organizuje świadczenia zdrowotne z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce i komórkach organizacyjnych, o których mowa w §8 niniejszego Regulaminu, w sposób umożliwiający Pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania z tych świadczeń.
 • 11
 1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach MWU DOBREUSG rozpoczyna się rejestracją Pacjenta.
 2. Rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie bądź w siedzibie podmiotu leczniczego w przeznaczonej do tego recepcji. Rejestracji można dokonać osobiście bądź za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, z wyznaczeniem dnia oraz godziny udzielania świadczenia zdrowotnego.
 3. W rejestracji Pacjent zobowiązany jest okazać dowód tożsamości – w każdym przypadku, gdy istnieje potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby.
 4. W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia Pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 17 i art. 26 Ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417).
 5. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
 6. Długość każdej wizyty jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 7. MWU DOBREUSG nie określa długości czasu trwania wizyty.
 8. Po zgłoszeniu się na wizytę w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie może okazać się, że czas oczekiwania pacjenta na wizytę ulegnie wydłużeniu w wyniku przedłużenia się wizyty poprzedniego pacjenta lub z konieczność wykonania pilnej konsultacji u innego pacjenta.
 • 12
Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez Pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu, z wyjątkiem zabiegu iniekcji.
 • 13
MWU DOBREUSG nie może odmówić udzielenia świadczenie zdrowotnego, osobie która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. Udzielenie świadczenia takiej osobie ma pierwszeństwo przed Pacjentami, których zdrowie lub życie nie jest bezpośrednio zagrożone.
 • 14
W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, świadczenia te realizowane są niezwłocznie.
 • 15
W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia Pacjenta do innego pomieszczenia. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).
 • 16
W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 • 17
Proces udzielania świadczeń zdrowotnych wymaga pełnego poszanowania praw Pacjenta oraz ochrony jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 18
 1. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu MWU DOBREUSG. Skargi przyjmuje Kierownik MWU DOBREUSG, o którym mowa w §29 niniejszego Regulaminu.
 2. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie, Kierownik MWU DOBREUSG jest obowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 • 19
W zakresie świadczenia zdrowotnego, Pacjentowi zapewnia się:
 1. świadczenia zdrowotne,
 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej,
 3. pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności Pacjenta.
ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO
 • 20
Komórki organizacyjne, o których mowa w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu, współdziałają z sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad Pacjentami MWU DOBREUSG.
 • 21
W razie dostrzeżenia przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub innego pracownika MWU DOBREUSG niepokojących go objawów stanu zdrowia Pacjenta, niezwłocznie informuje się o tym lekarza w celu podjęcia właściwych działań.
 • 22
Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu należą w szczególności:
 1. Poradnia ginekologiczno-położnicza:
  1. ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie kompetencji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
  2. badanie i leczenie w trybie ambulatoryjnym;
  3. przeprowadzanie badań profilaktycznych;
  4. badanie USG,
  5. sprawowaniu opieki nad kobietą ciężarną z ciążą fizjologiczną,
  6. sprawowaniu opieki nad kobietą ciężarną z ciążą patologiczną,
  7. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Poradnia ginekologiczna:
  1. ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie kompetencji lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii,
  2. badaniu i leczeniu w trybie ambulatoryjnym;
  3. przeprowadzaniu badań profilaktycznych
  4. badanie US.
 3. Pracownia USG:
 4. wykonywanie badań USG,
 5. przygotowywanie opisów badań USG wraz z interpretacją,
 6. wydawanie opisów badań USG,
 7. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Punkt pobrań krwi:
  1. pobieranie i przyjmowanie krwi do badań
  2. przyjmowanie i rozdział próbek do badań,
  3. rejestracja wysyłania próbek do badań;
  4. rejestracja wysyłania próbek do laboratoriów analitycznych,
  5. wydawanie wyników,
  6. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy:
  1. podawanie leków zleconych przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, domięśniowych i podskórnych,
  2. pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
  3. wykonywanie opatrunków,
  4. wykonywanie opatrunków,
  5. wykonywanie i interpretacja przez osoby uprawnione zapisów kardiotokograficznych,
  6. wykonywanie punkcji i biopsji przez lekarza specjalistę w położnictwie, ginekologii i diagnostyce piersi
  7. wykonywanie testów diagnostycznych w oparciu o zestawy i aparaturę,
  8. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI LECZENIA PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 • 23
MWU DOBREUSG w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
 • 24
Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje Kierownik MWU DOBREUSG, o którym mowa w §29 niniejszego Regulaminu.
 • 25
W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz kieruje na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.
 • 26
W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA). SPOSÓB POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • 27
 1. MWU DOBREUSG udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Za udzielone świadczenia zdrowotne Pacjenci wnoszą opłaty.
 3. Wysokość opłat stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – Cennik, dostępny do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego oraz na stronie Internetowej : https://dobreusg.pl/.
 4. Świadczenia zdrowotne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z Pacjentem.
 5. Pacjent reguluje płatność z usługę świadczenia zdrowotnego przed jej wykonaniem bądź po jej wykonaniu.
 6. Zapłata za usługę świadczenia zdrowotnego może być dokonana gotówką albo kartą albo przelewem bankowym.
 7. Każda wpłata Pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika administracyjnego MWU DOBREUSG do kasy fiskalnej, a Pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.
 8. Na życzenie Pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie usługi świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest fakturę VAT.
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 • 28
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20, p. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
 4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Paragrafu.
SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO
 • 29
 1. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Partner MWU DOBEUSG – dr n. med. Agnieszka Nocuń.
 2. W razie nieobecności Kierownika podmiotu leczniczego, jego obowiązki przejmuje Zastępca Kierownika – Partner MWU DOBREUSG – dr hab. med. Marcin Wiecheć.
 3. W razie nieobecności Kierownika i Zastępcy Kierownika podmiotu leczniczego, kompetencje kierownicze przejmuje upoważniony do tego Pracownik, wskazany przez Kierownika bądź Zastępcę Kierownika podmiotu leczniczego, stosownie do zaistniałej sytuacji.
 • 30
Do zadań Kierownika MWU DOBREUSG należą:
 1. kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
 2. podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,
 3. reprezentowanie MWU DOBREUSG w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych, a także przyznawaniem nagród i premii,
 5. kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 6. przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,
 7. realizowanie polityki finansowej MWU DOBREUSG ustalonej wspólnie przez Partnerów,
 8. opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych MWU DOBREUSG oraz nadzór nad ich realizacją,
 9. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność MWU DOBREUSG,
 10. nadzór nad jakością udzielania świadczeń zdrowotnych,
 11. zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych,
 12. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 13. nadzór nad gospodarką lekową,
 14. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad BHP,
 15. dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 31
Regulamin organizacyjny ustalają Partnerzy MWU DOBREUSG: dr hab. Med. Marcin Wiecheć i dr n. med. Agnieszka Nocuń.
 • 32
W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy prawa.
 • 33
 1. Podanie niniejszego Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w siedzibie podmiotu leczniczego oraz na stronie Internetowej: https://dobreusg.pl/ .
 2. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich osób zatrudnionych w WMU DOBREUSG.
 • 34
Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2017 roku.     data i podpis: __________________________________________________________________ partner – dr n. med. Agnieszka Nocuń   data i podpis: __________________________________________________________________ partner – dr hab. med. Marcin Wiecheć   Załącznik nr 1 – WYSOKOŚC OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK  
Lp. RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Usg ginekologiczne 150 zł
2. Usg w ciąży do 10 tygodnia 150 zł
3. Usg w I trymestrze ciąży 250-300 zł
4. Usg w II trymestrze ciąży 250-300 zł
5. Usg w III trymestrze ciąży 200-250 zł
6. Przepływy Dopplerowskie 150 zł
7. Konsultacja nieprawidłowości 50-150 zł
8. Biopsja kosmówki 1400-2000 zł*
9. Amniopunkcja 1200-1900 zl*
10. Kordocenteza 1200-1900 zł
11. Drożność jajowodów pod kontrolą USG 400 zł
12. SIS (ocena jamy macicy w Usg) 400 zł
13. Wizyta ginekologiczna 150 zł
14. Wizyta położnicza 150 zł
16. Badanie cytologiczne 40 zł
15. Zapis kardiotokograficzny 40 zł
* zależnie od metody       Załącznik nr 2 – WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.*  
Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r.
1 strona wyciągu albo odpisu  1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
II kwartał 2017: 4220,69 zł 8,44 zł 0,30 zł 1,69 zł
*źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/shjxf_dokumentacja_medyczna.htm?PHPSESSID=262087bb2c5b04830c1c4ce1a171ab7c